Nabór na etat: Specjalista ds. Informatyzacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków al., Jana Pawła II 78 ogłasza nabór na etat:

Specjalista ds. Informatyzacji

 1. Zakres obowiązków pracowniczych

Pracownik jest obowiązany w szczególności :

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Zakres obowiązków dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności pracownik jest obowiązany:

 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Zarządzanie bazami danych (Oracle, MySQL) oraz serwerami i usługami Linux (Centos/Debian)
 • Planowanie i wdrażanie, rozbudowa systemów informatycznych w AWF Kraków ERP Egeria, USOS, CMS Joomla, Azure
 • Zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,
 • Zarządzanie schematami i dokumentacją,
 • Zarządzanie awariami.
 • Udział w projektach informatycznych,
 • Wykonywanie prac biurowych i administracyjnych w zakresie zajmowanego stanowiska,
 • Wykonywanie innych poleceń wydanych przez przełożonego wynikających z organizacji pracy w dziale
 1. Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie: wyższe:  techniczne z zakresu następujących dyscyplin naukowych: informatyka techniczna lub telekomunikacja lub informatyka lub inżynieria komputerowa, elektronika
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) – minimum 1 rok;
 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office poczty elektronicznej i Internetu.
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • prawo jazdy kat. B,
 1. Dodatkowe wymagania:
 • Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania systemami zarządzania baz danych Oracle i MySQL oraz znajomość języka zapytań SQL, PL-SQL.
 • Praktyczna znajomość oraz umiejętność programowania w HTML,PHP, JavaScript, Java, Python
 • Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux CentOS, Debian, Windows Serwer 2008,2012,2016 .
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami baz danych lub systemami serwerowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności) lub
 • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów z zakresu administracji i konfiguracji serwerów lub systemów zarządzania baz danych.
 • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.
 • Doświadczenie w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych oraz projektowania systemów informatycznych.
 • Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych.
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji analityczno-projektowej lub technicznej.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Mile widziane - znajomość systemu, USOS,ERP Egeria,
 • Doświadczenie w administracji publicznej lub w szkolnictwie wyższym.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie adresowany do Działu Informatyzacji Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie z podaniem adresu mailowego do korespondencji i telefonu kontaktowego
 • życiorys (CV)
 • podpisanie własnoręcznie klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie ( zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000, 1669)
 • informacja o posiadanym wykształceniu oraz stażu pracy
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( rodzaj posiadanych uprawnień zgodnych ze świadectwem kwalifikacyjnym, ukończone kursy/szkolenia itp.)

AWF Kraków zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78 - Dział Informatyzacji Uczelni tel. 12-683-10-03, ( budynek główny pok. 401 ) z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalista ds. informatyzacji w terminie do dnia 30 grudnia 2022.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 78, 31--571 Kraków (dalej: AWF) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez AWF w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w AWF, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.