Status prawny Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego z siedzibą w Krakowie jest publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668)

Uczelnia ma osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności stanowi:

  1. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Statut Uczelni