Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki Turystycznej w Zakładzie Statystyki i Informatyki

Informacja o wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 30.05.2019 w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha
w Krakowie w trybie art. 119 ustawy z dnia 29 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki Turystycznej w Zakładzie Statystyki i Informatyki:
Data ogłoszenia konkursu: 30.05.2019 r.
Termin składania dokumentów: 30.06.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamkniecie konkursu: 25.07.2019 r.
Ilość kandydatów: 2
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Grzegorz Kromka
Uzasadnienie:
Komisja, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacja stwierdziła, że mgr Grzegorz Kromka w największym stopniu spełnia wymagania stawiane kandydatom w ogłoszonym konkursie w wyniku tajnego głosowania pozytywnie, większością głosów, zaopiniowała kandydaturę mgra Grzegorza Kromki.

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. nadzw.